Psychologia on-line
Anonimowość, profesjonalizm, bezpieczeństwo Płatności

Płatności

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!                        zapomniałeś hasła? załóż konto

Zakres pomocy psychologicznej - osobowość

Powiększ zdjęcie

 

Osobowość to termin psychologiczny definiowany w wieloraki sposób, często zamiennie używany z terminami takimi jak: psychika, charakter, ogólna charakterystyka człowieka.

 We współczesnej psychologii dominuje kilka ujęć najbardziej rozbudowanych: 

osobowość jest to zespół cech psychicznych, za pomocą, których można opisać podstawowe formy zachowania się człowieka;

osobowość jest zespołem postaw, nastawień wyznaczających zachowania się człowieka; 
osobowość jest zespołem warunków wewnętrznych determinujących sposób, w jaki człowiek reguluje swoje stosunki z działającym na niego światem otaczającym.
 
W próbach tych zasadnicze miejsce zajmują takie czynniki, jak potrzeby, dążenia, obraz świata, charakter postawy, zdolności, temperament, a szczególnie samowiedza z tym, że różni autorzy wysuwają różne propozycje ich strukturalno – funkcjonalnych powiązań. Największe kontrowersje w psychologii osobowości dotyczą genezy.
 
Wśród teoretyków osobowości coraz bardziej powszechny jest pogląd, zgodnie, z którym osobowość stanowi produkt zewnętrznych warunków, przy czym idzie tu głownie o środowisko społeczne. Istotę osobowości determinują specyficzne dla człowieka stosunki interpersonalne, jakie kształtują się w trakcie jego ontogenetycznej aktywności. Istnieje głębokie przekonanie, że treść czy istota endogennych struktur osobowości kształtowana jest w procesie interakcji człowieka z otoczeniem, zachodzącym w ciągu całego jego życia.
 
Psychologowie osobowości zwracają uwagę na całą osobę, starając się zrozumieć to, w jaki sposób różne aspekty funkcjonowania jednostki są w złożony sposób ze sobą powiązane. Na przykład badanie osobowości nie oznacza badania spostrzegania, dotyczy raczej tego, jak ludzie różnią się w swoich spostrzeżeniach i w jaki sposób te różnice wiążą się z całościowym funkcjonowaniem tych osób. Badanie osobowości koncentruje się nie tylko na samych procesach psychologicznych, lecz również na relacjach między tymi procesami. Zrozumienie tego, jak te procesy wchodzą ze sobą w interakcję, dając w rezultacie zintegrowaną całość, często oznacza więcej niż zrozumienie każdego z tych procesów oddzielnie. Ludzie funkcjonują jak zorganizowana całość i to w świetle tej organizacji powinniśmy ich zrozumieć.
« powrót